+36 70 622 42 82 info@mynetshop.hu

  Adatvédelem

  Adatvédelmi tájékoztató

  http://mynetshop.hu domain néven üzemelő webáruház adatait a Miszti Trade Kft. kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnerünk a Fáma First Kft. megismerheti a csomag kézbesítéséhez.

  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési irányelveinek megváltoztatására, ha azt technikai, vagy jogszabályi változás szükségessé teszi. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a változásokról a kezelt adatok tulajdonosát előzetesen értesíti.

  Az adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok védelmét kiemelten fontosnak tartja, és minden szükséges technikai és adminisztrációs lépést megtesz az adatok biztonsága érdekében.

  Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy adatkezelési elvei megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Adatkezelési szabályzatunk kialakítása során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);


  Használt kifejezések

  Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

  Érintett: személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

  Hozzájárulás: az érintett jelen tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata, felhatalmazása a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

  Tiltakozás: az érintett egyoldalú nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és/vagy az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

  Adatkezelő: jelen nyilatkozat kiállítója, az adatok kezelésének célját, módját meghatározó, és végrehajtó természetes vagy jogi személy.

  Adatkezelés: az adatokon az eljárás módjától függetlenül végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

  Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  Adattörlés: a tárolt adat helyreállíthatatlan módon történő felismerhetetlenné tétele

  Adatmegjelölés: az adat egyedi azonosító jelzéssel történő ellátása annak azonosítása céljából

  Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

  Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;

  Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

  Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

   

  Adatkezelésünk során alkalmazott alapelvek

  Személyes adat kizárólag abban az esetben kezelünk, ha az adatkezeléshez az érintett hozzájárul.

  Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

  Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

  Személyes adatot csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. 

  Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, arra alkalmas. Az adatok kezelését, a kívánt cél eléréshez szükséges mértékben és ideig kezelünk.

  Adatkezelési tevékenységünk az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Amennyiben az adatok, vagy azok egy részének kezelését valamely jogszabály teszi kötelezővé, úgy erről az érintettet külön értesítjük.

  Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait közli, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges - megadandó adatok

  • név

  • e-mail cím

  • telefonszám

  • irányítószám

  • település

  • utca, házszám

  • emelet, ajtó

  Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

  Regisztrációkor megadandó adatok (a megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció, nélküle is rögzíthető a megrendelés)

  A webáruházban történő vásárláshoz nem szükséges regisztráció, azonban a regisztráció elvégzésével későbbiekben visszakeresheti már leadott megrendeléseit, újra rendelheti a termékeket. A regisztráció során megadott adatokat azok törlésének kéréséig tároljuk.

  • e-mail cím

  • használni kívánt jelszó

  • név

  • telefonszám

  • irányítószám

  • település

  • utca, házszám

  • emelet, ajtó

  Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is. Regisztrált fiókhoz tartozó megrendelésekhez az alábbi adatok kerülnek rögzítésre - tárolásra:

  • eddigi vásárlások (azonosító, megrendelés dátuma, végösszeg, rendelés állapota, megrendelt termékek listája)

  • kedvenc termékek (amennyiben a regisztrációt követően belépett és elhelyezett kedvencek közé termékeket)

  • regisztrációhoz tartozó belépési adatok (jelszó titkosított formában), számlázási és szállítási adatok módosításának lehetősége, korábban megadott adatok

  Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok

  • név

  • e-mail cím

  Hírlevélre feliratkozhat a megrendelés elküldése alkalmával, vagy a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez. A megadott adatokat a Miszti Trade Kft. bizalmasan kezeli nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 3 munkanapon belül. A Miszti Trade Kft. által küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére a Miszti Trade Kft. nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

  Statisztikai adatok

  A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a Miszti Trade Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. A Miszti Trade Kft. által használt statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

  Cookie-k (sütik)

  A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító, elmúlt-e már 18 éves kérdésre történő válasz. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

  Megrendelés adatai

  A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Miszti Trade Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év). Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@mynetshop.hu e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges. A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.


  Igénybe vett adatfeldolgozók, és átadott adatok:

  Futárszolgálat

  A mynetshop.hu domainen a megrendelések teljesítése érdekében igénybe vehet általa választott futárcéget.

  átadott adatok: : név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelésre vonatkozó megjegyzés

  adatátadás célja: a megrendelések kézbesítése

  korlátozás: futárszolgálat az átadott adatokat csak a kézbesítés során használhatja


  Az adatkezelővel folytatott elektronikus levelezés

  Az adatkezelés célja: a beérkezett e-maileket tárolása későbbi ügyintézés, vagy egyedi egyezség, megállapodás visszakereshetőségének biztosítása céljából.

  A tárolt adatok: Küldő neve, e-mail cím, más, önként megadott személyes adat, a levél tárgya, tartalma.

  Az adatkezelés időtartama: 2 év

  Az adatkezelés célja, jogi alapja

  Az adatkezelő a honlap látogatóinak IP címét rögzíti. Az adatkezelés célja a weboldal biztonságának fokozása, egyes IP címek, vagy IP tartományok tiltása, a weboldal biztonságára kockázatot jelentő cselekmény, jogszabály, vagy a honlapon közzétett más feltétel, szabály, szerződés által tiltott tevékenység észlelése esetén.

  A honlap látogatottsági adatait a  Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végezzük. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak a szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. Bővebb felvilágosítás az analytics.google.com webhelyen található.

  Az adatkezelő és elérhetősége

  A szolgáltató neve: Miszti Trade Kft
  A szolgáltató székhelye: 2151 Fót Somlói utca 61
  Panaszkezelési cím: 2151 Fót Somlói utca 61 (postacím)
  Webáruház domain: mynetshop.hu
  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@mynetshop.hu
  A szolgáltató adószáma:25948963-2-13
  A szolgáltató telefonszáma: +36-70-622-4282

  Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-87048/2015., folyamatban…
  A szerződés nyelve: magyar

  Jogorvoslattal élhet

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  URL: http://naih.hu